สอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรม

   วันจันทร์ที่  ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรม วิทยาเขตขอนแก่น โดยนายนิรุต ป้องสีดา รก.ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ จัดโครงการสอบคัดเลือกและการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ เพื่อปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติการเป็นพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ จัดทำฐานข้อมูลประวัติพระสอนศีลธรรม จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่พระสอนศีลธรรมให้เป็นปัจจุบัน เพืืื่่่อใช้ในการจัดการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และพัฒนาให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบรรจุใหม่ได้ทราบถึงบทบาทของพระสอนศีลธรรมและสามารถจัดการเรียนการสอนที่่่เหมาะสมกับผู้้้เรียน ตามหลักสูตรของสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ รูป คือ
 ๑) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเจ้าที่มหาวิทยาลัย  จำนวน ๕ รูป/คน
 ๒) วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ รูป/คน
 ๓) พระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่  จำนวน ๔๐ รูป
ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 95 ครั้ง