ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5

   วันที่ี่ี่ 3 กรกฏาคม 2566 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ได้ได้รับพระบัญชาสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ให้เป็นรองประธานขับเคลื่ื่ื่อนหมู่่่บ้านรักษาศีล 5 ประจำหนตะวันออก และในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กราบเรียนหารือแนวทางการขับเคลื่อน ร่วมกับส่วนราชการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ี่ี่ยััั่งยืนต่อไป


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 30 ครั้ง