ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

   วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อให้การขับเคลื่ื่ื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ี่ี่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วย การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด และการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม โดยมี นายพันธุ์เทพ เสาโกศล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 113 ครั้ง