โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่กาฬสินธุ์

   วันพุธที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุุุ์และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของพระสงฆ์กับความคาดหวังของสังคม"        
   ในการจัดโครงการครั้งนี้มีนิสิตใหม่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๘๑ รูป/คน พร้อมด้วยผููู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่่่ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้้้น ๑ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์์์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 64 ครั้ง