โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.บส.

   วันพุธที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
  การนี้พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานความเป็นมาโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับประกาศนียบัตร  หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อประธานในพิธี
  มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน ระดับระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ประจำปีการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๖ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และการพัฒนาด้านการศึกษาและเป็นการเปิดโอกาสการเข้ารับบริการการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น 
  มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิต และเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้มีความรููู้้้ความเข้าใจในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้สามารถนำความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพระพุทธศาสนาและสังคม ผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้อุทิศตนและสามารถนำหลักทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และให้พระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรม ได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชััั้นปริญญาตรีได้
   ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้มีนิสิตใหม่ ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ ครูพระสอนพระปริยัติธรรม ครูพระสอนศีลธรรม พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ี้ี้
   - โซน ๑  ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านฝาง อำเภอพระยืน  จำนวน ๕๐ รูป
   - โซน ๒  ได้แก่ อำเภอกระนวน อำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง อำเภอเขาสวนกวาง  อำเภอรัตน์ จำนวน ๓๐ รูป
   - โซน ๓ ได้แก่ อำเภอชุมแพ อำเภอหนองเรือง อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า อำเภอภูผาม่าน จำนวน ๔๐ รูป
   - โซน ๔ ได้แก่ อำเภอชนบท อำเภอบ้านไผ่ อำเภอมัญจาคีรี อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอพล อำเภอหนองสองห้อง อำเภอเปือยน้อย อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด  อำเภภอโคกโพธิิ์ชัย จำนวน ๘๐ รูป
รวมผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ทััั้งสิ้น จำนวน ๒๐๐  รูป พร้อมด้วยผููู้้้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

   ณ อาคารอาคันตุกะฯ ชั้น ๑ (อาคารโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 64 ครั้ง