ขอเเสดงความยินดี

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ที่สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข มีสิทธิ์์์เข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผููู้้้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขััั้้้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
- กลุ่มวิชาเอก การสอนภาษาไทย และ สังคมศึกษามีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง