โครงการ MOI SMART

   วันพฤหัสบดีที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ ตอนรับคณะศึกษาดูงานโครงพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพืืื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้้้บริหารที่่่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST) จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาข้าราชการที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยููู่อย่างยั่งยืน บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยอำเภอเมืองขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานทีีี่่่ในการอบรม
   กิจกรรมในภาคเช้า รับฟังบรรยายพิเศษ ตัวอย่างความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน "บำบัดทุกข์บำรุงสุข"แบบบูรณาการในบทบาทของคณะสงฆ์ โดยเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ณ อาคารอาคันตุกะฯ ชั้้้น ๑ (อาคารโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และผู้เข้าอบรมโครงพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพืืื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้้้บริหารที่่่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST) ลงพืืื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สวนพุทธอารยเกษตร มจร ขอนแก่น เข้าฐานการเรียนรู้ ปุุุ้้้ยดินปลูก Mcukk ออร์แกนิค ,ปุ๋ยขี้วัวอัดเม็ด, ทำดินปลูก, ตอนต้นมะนาว วิทยากรโดยดร.สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น จากนั้นร่วมกันปลูกต้นคูณ
  เวลา ๑๕.๓๐ น. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโคก หนอง นา สวนพุทธอารยเกษตร ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น เข้าฐานการเรียนรู้ แซนด์วิชปลา แหล่งอาหารของสัตว์น้ำ, ห่มฟาง, ลูกบอลจุรินทรีย์, ให้อาหารปลา และฐานทางนี้มีผลผููู้้้คนรักกัน 

  ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง