ตรวจผลงานเชิงประจักษ์

   วันอังคารที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ของนายอำเภอผู้สมัครโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พื้นที่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายสรุปความเป็นมา และนำเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
   ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น เป็นนายอำเภอแหวนเพชร สำหรับเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 74 ครั้ง