บันทึกเทปถวายพระพร

   วันอังคารที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยสงฆ์เลย และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้้้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
   เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 36 ครั้ง