ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

   วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น, อำเภอเมืองขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น, อบต.โคกสี, กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกสี, สวนเกษตรครูอ้อม, แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองตูม, และกศน.ตำบลหนองตูม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปลูกข้าวแปลงนาสาธิต "ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่่่ยววันพ่อ"
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีพันธกิจ ๔ ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พุทธอารยเกษตร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนิสิตและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น, อำเภอเมืองขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี, และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลงแขกดำนา ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกีีี่ยววันพ่อ” ใน เป็นต้นไป 
   การนี้ได้รับเกียรติจากนายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น, นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมปลูกต้นกล้วย และลงแขกดำนากับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรูููููู้เศรษฐกิจพอเพียง พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 66 ครั้ง