การจัดลำดับเป็นผู้มีดัชนีอ้างอิง

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับการจัดลำดับเป็นผู้มีดัชนีอ้างอิงงานวิชาการระดับนานาชาติ มจร. จากทััั่่่วประเทศ ใน “World Scientist and University Ranking 2023 ประกอบด้วย
- ลำดับที่ี่ี่่ 3 ผศ.ดร.นิรัช เรือนแสน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา / อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
- ลำดับที่ี่ี่่ 5 ดร.สริญญา มารศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
- ลำดับที่ี่ี่ 6 รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่่่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
- ลำดับที่่่ 13 พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
- ลำดับที่ 14 ดร.ภูกาญจนกฤษฎิ์ ปุลันรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- ลำดับที่ี่ี่ 16 ดร.นิเทศ สนััั่่่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
* ลำดับที่ 18 ดร.สุนทร สายคำ ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

แหล่งอ้างอิง https://www.adscientificindex.com/?university=Mahachulalongkornrajavidyalaya University


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 43 ครั้ง