รางวัลประทานไตรสรณะบูชา

   เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก (น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม.) ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย เจ้าอาวาสวัดป่าสุนทรวนาราม เข้ารับรางวัลประทาน "ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม" และ เทียนพรรษาประทาน "ศรีอทิตยประทีปาทร" จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (ผู้แทนพระองค์) ณ หอประชุม มจร ส่วนกลาง
   โดยจะได้ทำพิธีแห่อัญเชิญและสมโภช พร้อมใบประกาศตั้งวัด "วัดป่าสุนทราราม" ในโอกาสได้รับการประกาศตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฏหมาย ในวันทีีี่่่ 1 สิงหาคม 2566 นี้


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 38 ครั้ง