การพัฒนาปัญญาและคุณธรรม

   วันเสาร์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาบรรยายพิเศษ หัวข้อ "มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม"  ในโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มพระสังฆาธิการผู้มุ่งสืบสานพุทธปณิธาน) จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้้้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 71 ครั้ง