กิจกรรมพัฒนานิสิต

   วันเสาร์ที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นำนิสิตโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มพระสังฆาธิการผู้มุ่งสืบสานพุทธปณิธาน) ทำวัตรเย็น สวดมนต์ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง