โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

   วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ (สมเด็จพุฒาจารย์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลแบบฟอร์มการบริการการศึกษาเพื่อสนับสนุนข้อมูลการบริการนิสิตต่างชาติ
  เพื่อให้ดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นดำเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาคณาจารย์, เจ้าหน้าที่ี่ี่ สามารถทำ Google Datastudio ข้อมูลสารสนเทศและการใช้ระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper) เพื่อใช้ในการารประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำคู่มือการบริการนิสิตต่างชาติและแปลแบบฟอร์มการบริการการศึกษาเพื่อสนับสนุนข้อมูลการบริการนิสิตต่างชาติ สำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัลให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งทางด้านทักษะความรู้ ความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการ องค์กรอย่างยั่งยืน
  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
  ๑.เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Data studio ข้อมูลสารสนเทศและการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper)และ เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
  ๒.เพื่อจัดทำคู่มือการบริการนิสิตต่างชาติและแปลแบบฟอร์มการบริการ
การศึกษาเพื่อสนับสนุนข้อมูลการบริการนิสิตต่างชาติ
  ในการจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมทััั้งสิ้น จำนวน ๖o รูป/คน แบ่งเป็นผู้้้บริหารและบุคลากรจำนวน ๑๗ รูป/คน บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจำนวน ๔๓ รูป/คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 82 ครั้ง