โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2

   วันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ (สมเด็จพุฒาจารย์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลแบบฟอร์มการบริการการศึกษาเพืืื่อสนับสนุนข้อมูลการบริการนิสิตต่างชาติ วันที่ี่ี่ ๒
  เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Data studio ข้อมูลสารสนเทศและการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper) และเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
  การนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบนโยบาย แก่ผููู้้้เข้าร่วมโครงการ มีบุคลากรเข้าร่วมทััั้้้งสิิิ้้้น จำนวน ๖o รูป/คน แบ่งเป็นผู้้้บริหารและบุคลากรจำนวน ๑๗ รูป/คน บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจำนวน ๔๓ รูป/คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 69 ครั้ง