โครงการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ย

   วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  พระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ป.ธ.๙,  ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานในโครงการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ย ภายใต้กิจกรรม : บริการวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมาย “ยุติธรรมทางเลือก” สู่ชุมชน ณ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านแห้ว วัดโนนสูง ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานโดย พระมหากิตติ กิตฺติเมธี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และผูู้้้้นำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมและกระกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
   ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะทำงานประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลโคกสี รวมถึงนิสิตในหลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่่่ีีีีีี่่่่่ 1-4 (นิสิตเข้าเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ) ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น อาทิเช่น ผศ. ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานประจำศูนย์ไกล่เกลี่ย ฯ และอาจารย์ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รองผูู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น เหรัญญิกประจำศูนย์ไกล่เกลี่ย ฯ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
   ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการ ฯ จากพระอธิการวุฒิชัย ขนฺติธโร เจ้าอาวาสวัดโนนสูง และได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชน ทั้งฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายท้องที่ รวมถึงภาคประชาชนในพื้้้นที่ี่ี่ คือ 
๑.นางศิริพร  น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 
๒. นางเชาวณี  เทพอาจ ปลัดอำเภอ (หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม) ที่ว่าการอำเภอซำสูง ได้มอบหมาย จากนางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอซำสูง
๓. พ.ต.ท.ชำนาญวิทย์  เทพอาจ รอง ผกก.สอบสวน สภ. ซำสูง ได้รับมอบหมาย 
จาก พ.ต.อ.ชุมพล หันชะนา ผกก.สภ.ซำสูง
๔. นายประเสริฐ กางจันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ได้รับมอบหมายให้ นายจำเริญ คำภูเวียง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน 
๕. นายชาติชาย เศษภักดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน 
๖. นายอดิศักดิ์ ทรงคะรักษ์ กำนันตำบลบ้านโนน
๗. นายสุดใจ สำนักแห้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่่่ ๘ บ้านแห้วคำ 
๘. นายทองชิต วงษ์ษา ผู้ใหญ่บ้านแห้ว หมู่ที่่่ ๙ บ้านแห้ว


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง