สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

   วันพุธที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น โดยกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ส่วนสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัด "บุญคิดฮ่ำ นำฮอยพระธรรมะเจ้า" กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" กิจกรรม : ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะสรรเสริญพระรัตนตรัย เพื่ออนุรักษ์สืบสานส่งเสริมและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมอย่างยังยืน สร้างความสัมพันธ์ พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับเครือข่ายด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และประกวดความสามารถด้านพระพุทธศาสนาของนักเรียน ซึ่งมีคณะครู นักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืืื้นฐาน (สพฐ.), คณะครู นักเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น และพุทธศาสนิกชนทััั่วไป รวมจำนวน ๖๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ
   การนี้เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้้้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ ณ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 60 ครั้ง