พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

   วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม "บุญคิดฮ่ำ นำฮอยพระธรรมะเจ้า" เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ จากกรุงเก่าเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ขึ้นประดิษฐานภายในมหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ โดยมีกำหนดการดังนี้
-เวลา ๑๓.๓๐ น. พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ ประธานฝ่ายฆราวาส และคณะเดินทางถึงศูนย์วิปัสสนาพัฒนบัณฑิตอารยเกษตร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล และปล่อยปลา นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นำชมแหล่งเรียนรูู้

เวลา ๑๔.๓๐ น. 
  - แม่ทัพภาคที่่่่่ ๒ และคณะ เดินทางถึงอาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
เวลา ๑๕.๓๐ น.
  - เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์ เดินทางถึงมณฑลพิธี 
  - พิธีอ่านโองการอัญเชิญเทวดา
  - ประธานฝ่ายสงฆ์ มอบพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ให้ผู้แทนอัญเชิญ
  - ตั้งขบวนแถวอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ไปยัง มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์
  - พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ประดิษฐานภายในเจดีย์ชั้นที่ ๑ พร้อมด้วย พระอรหันตธาตุ จำนวน ๘๐ พระองค์
  - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 38 ครั้ง