การประกวดนวลักษณ์ต้นแบบ

ขอแสดงความยินดีกับ
- น้องเวฟ ภีมพงค์ ใยแก้ว หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในตำแหน่ง เดือน มหาวิทยาลัย
- น้องพิพิมพ์ พิมพิสุทธิ์์์ เหลาทอง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ในตำแหน่ง ดาว มหาวิทยาลัย
- น้องนับตังค์ บรรพชา พรมวิเศษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ในตำแหน่ง Glaxy Star
- น้องไอ่  ดาราวรรณ โพธิ์ศรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในตำแหน่งขวัญใจสื่่่อมวลชน และขวัญใจ ม.ชมพู
- สามเณรโอ๊ค สามเณรดนัยวุฒิ ภูคำวงศ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ในตำแหน่ง"นวลักษณ์" ต้นแบบ, ขวัญใจ ม.ชมพู
ในการประกวด"นวลักษณ์" ต้นแบบ, ดาว-เดือน, Glaxy Star MCUKK 2023 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการรับน้องใหม่ สายใยพี่สู่น้อง ภายใต้กิจกรรม “แห่ฮ้องโฮมขวัญ ผูกข้อต่อแขนน้องฮัก” พิธีบายศรีสููู่่่ขวัญนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 38 ครั้ง