พระพรหมบัณฑิตบรรยายพิเศษ

   วันศุกร์ที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้้้งกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “พุทธนวัตกรรม: แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย” โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด, ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, พระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร., พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มจร., พระพรหมวชิรโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ มจร., พระเมธีวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ มจร., พระมหาอรรพงษ์ สิริโสภโน,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, พระเมธีวชิราภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, รศ.ดร.วิทยา ทองดี . รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น มจร. นายประยูร จรเจริญ ผููู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ และพุทธศาสนิกชน

   ในการนี้ คณะผููู้้้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมพระราชธรรมโสภณ (จำปี จนฺทธมฺโม) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอขอบคุณข่าวจาก : วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 86 ครั้ง