สอบวัดความรู้ MCU-GET

   วันเสาร์ที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ส่วนงาน สถาบันภาษา ( LIMCU) IMCU LIMCU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบวัดความรู้้้ภาษาอังกฤษ MCU-GET โดยขอให้สถาบันภาษาดำเนินการจัดสอบวัดความรู้้้อังกฤษ MCU Graduate English Test หรือ MCU-GET รอบพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม ระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
- ภาคเช้า สอบ Reading Skill และสอบ Writing Skill
- ภาคบ่าย สอบ Listening Skill และสอบ Speaking Skill
มีผู้เข้าสอบ ทั้้้งหมด ๓๖ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 34 ครั้ง