ธรรมะภาคปฏิบัติ ครั้งที่ ๓

   วันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดปฏิบัติธรรมรายวิชากรรมฐานและวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ (ครั้งที่ ๓) ของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ี่ี่ ๑/๒๕๖๖ 
   เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร และให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๘๔ รูป/คน ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมรีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง