สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วชร ๐๗๙

   วันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายตาม MOU ภายใต้กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา” และเยี่ี่ี่่ยมชมนิทรรศการ วชร. ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชาดำเนินการโครงการโดยส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
   เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและการขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ตลอดจนความร่วมมือด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสัมมนาบทบาทภาคีเครือข่ายและถอดบทเรียนบทบาทภาคีเครือข่าย“วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา” และเพื่อแพร่ความรู้้้ความเข้าใจของภาคีเครือข่ายในทุกมิติของความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาคีหลักร่วมขับเคลื่ื่ื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ
   ภายในงานมีกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop  “บทบาทผู้นำกับการพัฒนาชุมชนด้วยพุทธนวัตกรรมเพื่อสังคมสันติสุข” โดย วิทยากรกระบวนการ ๑.พระมหากฤษณ จารุวณฺโณ  ๒. พระมหาปณิธาน  ๓. ดร.ยุทธพล ทวะชาลี และทีมงาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บทบาท สจพท.กับการพัฒนาชุมชนด้วยพุทธนวัตกรรมเพื่อสังคมสันติสุข” ดำเนินรายการและสรุปการสัมมนา โดย ดร.มงคล  สามารถ
   ๑. ดร.อาทิตย์  บำรุงเอื้อ ประธานเครือข่ายนีกนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา
   ๒. พระครูโพธิวีรคุณ ประธานเครือข่ายสงฆ์นักพัฒนา
   ๓. นายแพทย์ดุสิต  ขำชัยภูมิ  ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น
   ๔. นายแพทย์ชาตรี  เมธาธราธิป  ผู้อำนวนการศูนย์อนามัยทีีี่่ ๗ ขอนแก่น        
จากนั้นนิสิตรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ นำเสอนพุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน และรับชมวงดนตรีจากชมรมมิวสิกศิลป์   
    การนี้พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบรางวัลยกประกาศเกียรติคุณ และผู้้้ทำคุณประโยชน์ ในการขับเคลื่อนภาคีหลักร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ

    การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้บริหารคณาจารย์ วิทยาเขตขอนแก่น, พระสงฆ์นักพัฒนา, เครือข่ายจิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน ๑๗๐ รูป/คน  ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 29 ครั้ง