ปฐมนิเทศ กยศ

   วันพุธที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ ลงนามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบงานสวัสดิการนิสิต ตามที่กองทุนเงินให้กููู้้้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดไว้ เพืืื่่่อชีีี้แจงการใช้ ระบบ DSL ขั้นตอนการกู้ยืมในทุกภาคการศึกษา และปฏิทินกำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้การดำเนินงานและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนมีความมั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือ และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่ี่ี่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และเพื่อลงนามสัญญากู้ยืมเงินฯ ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าทีีี่่่ ผู้้้ปกครอง และนิสิต
   ซึ่งมีนิสิตผู้กู้รายใหม่ จำนวน ๒๘ ราย ประกอบด้วย นิสิตวิทยาเขตขอนแก่น ๒๒ ราย และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เลย ๖ ราย ณ ห้องประชุม ชั้้้น ๑ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง