กีฬาภายในสานสัมพันธ์ดอกอโศก

   วันพุธที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม “กีฬาภายในสานสัมพันธ์ดอกอโศก” ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะและเพื่อเป็น การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกรและนิสิตกันในกลุ่มมหาลัย การจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายของนิสิตและบุคลากรและเพืืื่อแลกเปลี่ยนความรู้้้ประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการซึึึ่งกันและกันระหว่างบุคคลกรและนิสิต
   ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่และนิสิต ได้สร้างสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมไปถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมด้านการปฏิบัติของกิจกรรมการเล่นกีฬา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ถึงการเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ต่อกัน และเพื่อให้เป็นน้ำหนึึึ่งใจเดียวกันของชาวมหาจุฬาขอนแก่น มีการแข่งขันกีฬา ๒ ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอลชาย และกีฬาเปตอง (ประเภททีมผสม)
    การนี้สถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดบ้านสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น ครััั้ั้้้งที่ี่ี่ 3 ออนทัวว์ พาชมบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่างนิสิตและอาจารย์ พร้อมทั้งร่วมฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการแต่งประโยคจากคำสำคัญ ดำเนินรายการ โดย ดร. สริญญา มารศรี รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น และ นายพิทักษ์ ถาโคด นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้ั้้้นปีที่ ๔  ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 93 ครั้ง