โครงการการยกระดับโคก หนอง นา

   วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมดำเนินการโครงการ การยกระดับแปลงโคก หนอง นา สวนพุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบารพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือข่ายโคก หนอง นา ๒๖ อำเภอ จำนวน ๗๐ คนเพื่อเป็นการต่อยอด ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา สวนพุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น ให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้แบบมีชีวิต ศูนย์ประสานงานเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสัปปายะสถานและการพัฒนาสููู่่่วิถีอารยสถาปัตย์ (Universal Design)ส่งเสริม ให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสาความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะ และความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการการยกระดับแปลงโคก หนอง นา สวนพุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่นสู่ศูนย์เรียนรููู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาทีีี่ยััั่่่งยืน        
  ณ ศูนย์การเรียนรููู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง