การจัดทำงบประมาณรายจ่าย

   วันอังคารที่ ๕ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ร่วมกับผู้้้แทนจากสำนักงบประมาณ
   จัดโดย กองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 37 ครั้ง