โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

   วันศุกร์ที่ ๘ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ศึกษาเทศก์ และครูแกนนำ ผู้ขับเคลืืื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และการดำเนินงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของภาศสงฆ์ ๙ (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำการจัดกิจกรรมการเรียนรููู้ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และการดำเนินงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของภาคสงฆ์ ๙ (ร้อยแก่นสารสินธุุุ์์์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และการดำเนินงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของภาคสงฆ์ ๙ ได้แก่ จังหวัดกาพสินธุุุ์์์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด รวมผููู้เข้าอบรมทััั้งสิิิ้้้น ๔๐ คน
   เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก็ และครูแกนนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และการดำเนินงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของภาคสงฆ์ ๙ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ และผููู้รับผิดชอบงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และการดำเนินงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของภาคสงฆ์ ๙ และสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้้้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง