ถวายเทียนพรรษา

   วันศุกร์ที่ ๘ เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำโดย พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร, นายชยันต์ บุญพิโย, รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร ร่วมกับชมรมภาษาอังกฤษ และชมรมนักพยากรณ์โหราศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ๙ คู่ ได้แก่ วัดท่าสองคร, วัดเทพนิมิต, วัดบ้านเลิง, วัดบ้านโคกสี, วัดบ้านหนองบัวน้อย, วัดบ้านหนองงูเหลือม, วัดบ้านหนองตูม, วัดสว่างอารมณ์, พระธาตุขามแก่น
   เพื่อให้นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ให้นิสิตเห็นความสำคัญของกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม และนิสิตไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 28 ครั้ง