โครงการยกระดับแปลงโคกหนองนา

   วันเสาร์ที่ ๙ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงโคก หนอง นา สวนพุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรม การเสริมสร้างศักยภาพครูพาทำยกระดับสู่วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยื่นด้วยจิตอาสาพัฒนานุมชน
   ในการนี้มีอาจารย์สิรินดา  สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เเละการเรียนรู้จากฐานเรียนรู้ครูพาทำ ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง