ประชุมเปิดรับสมัครนิสิตใหม่

   วันเสาร์ที่ ๙ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๖ พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน ประชุมการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดันปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
   วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้ดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อม ในการเปิดรับสมัคร พระภิกษุ, สามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยกำหนดการรับสมัครอบโควตารอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  จึงจัดประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๗ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 80 ครั้ง