โครงการค่ายคุณธรรม

   วันจันทร์ที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายธรรมและนำปฏิบัติฝึกอบรมโครงการค่ายคุณธรรม โรงเรียนไพบูลย์วิทยา
  ด้วยโรงเรียนไพบูลย์วิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันนักเรียนควรได้รับการฝึกอบรมต้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคูไปกับการเรียนทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียนมีจิตสำนึก มีค่านิยมอันพึงประสงค์ของสังคม และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณภาพในสังคมต่อไป ทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการ "ค่ายคุณธรรม" ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ทั้งสิ้น ๓๑๖ คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง