โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

   วันพุธที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต้อนรับคณะบุคลากร ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น นำโดยนายวัลลภ ปธานราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและพัฒนาการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้ผู้นำในชุมชน กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และนำกลับมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตนเอง จึงขอเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
   ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สิรินดา สายลุน ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น บรรยายใน หัวข้อหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้จากฐานเรียนรู้ ซึ่งมีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๙๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง