การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

   โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดำเนินรายการโดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
   ๑. พระเทพปวรเมธี  รองเจ้าคณะภาค ๑๕
   ๒. พระราชวรเวที  เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
   ๓. พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต  รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
   ๔. นายสิปป์บวร แก้วงาม  ที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม
   ๕. ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์  รองประธานกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ
   ๖. ดร.กมล รอดคล้าย  ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 29 ครั้ง