อบรมเยาวชนต้นแบบ

   วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก่น นำโดย รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตเเละดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หัวหน้าแผนงานวิจัย) เเละทีมวิจัย จำนวน ๙ ท่าน ประกอบด้วย 
๑. ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล 
๒. ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน 
๓. ดร.สุนทร สายคำ 
๔. ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 
๕. ดร.สมควร นามสีฐาน 
๖. ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา  
๗. อ.สุทธิพงษ์ อุพลเถียร 
๘. อ.พันทิวา ทับภูมี และ 
๙. อ.วิรัตน์ ทองภู

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามเเผนงานวิจัยทุน FF สนับสนุนโดย (สกสว.) เพื่อพัฒนาเยาวชนจังหวัดขอนแก่น  ให้เป็นเยาวชนจิตอาสาเชิงพุทธต้นแบบ ภายใต้แผนงานวิจัย : เรื่องการพัฒนาจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธของเยาวชนต้นแบบจังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งหลักสูตรการอบรมเป็น ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
๑.หลักสูตรเยาวชนศาสนพิธีกร - พิธีการ 
๒. หลักสูตรเยาวชนนันทนาการ 
๓. เยาวชนนักสื่อสารชุมชน 
โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ๓ แห่ง ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนกัลยาณวัตร จำนวน ๓๐ คน 
๒.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จำนวน ๓๐ คน และ 
๓.โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จำนวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชนต้นแบบจังหวัดขอนแก่น 
๒. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธต้นแบบจังหวัดขอนแก่น      
๓. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงพุทธของเยาวชนต้นแบบจังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง