เปิดการเรียนการสอน ป.บส.

   วันพุธที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดการเรียนการสอน ระดับระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ประจำปีการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๖ จึงได้จัดการเรียนการสอนกับนิสิตใหม่ ระดับระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และการพัฒนาด้านการศึกษาและเป็นการเปิดโอกาสการเข้ารับบริการการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น 
   มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิต และเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้สามารถนำความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาพระพุทธศาสนาและสังคม ผลิตพระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรมในระดับประกาศนียบัตร ให้อุทิศตนและสามารถนำหลักทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และให้พระสังฆาธิการและครูสอนปริยัติธรรม ได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้
ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้มีนิสิตใหม่ ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ ครูพระสอนพระปริยัติธรรม ครูพระสอนศีลธรรม พระภิกษุสามเณร รวมผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๐  รูป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
   การนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาบรรยายพิเศษเรื่อง การปกครองคณะสงฆ์ 
   เวลา ๑๔.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาบรรยายสรุปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ด้าน  กับนิสิตระดับประกาศนียบัตร  หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 38 ครั้ง