เกษียณอายุการทำงาน

   วันพุธที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีวันกตัญญู รำลึกคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสที่บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๒ รูป /คน คือ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส) รศ.ดร. อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และนางสาวลักคณา อาดมนตรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้เกษียณอายุการทำงานจากความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ในศกนี้วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติแก่บุคลากร ซึ่งถือได้ว่าท่านได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามเวลาแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านทั้งสองท่านได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา มาโดยลำดับ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและได้รับมอบหมายตามตำแหน่งหน้าที่ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ทุก รูป/คน ร่วมในพิธี
   ในการนี้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. ได้มอบถวายทุนการศึกษาจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แก่กองทุนศาสนทายาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขขอนแก่น ณ อาคารศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 29 ครั้ง