จัดสอบข้อสอบกลาง

   วันพฤหัสบดีที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา หลักครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 106 ครั้ง