ร่างหลักสูตรพุทธอารยเกษตร

   วันพฤหัสบดีที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประชุมร่างพิจารณาหลักสูตรพุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นได้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” บนพื้นที่ ๑๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นาพุทธอารยเกษตรขึ้น เพื่อส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พัฒนาพื้นที่ “ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น” ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้นำทาง ศาสนา นิสิต และประชาชนทั่วไป ช่วยเหลืประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สร้างแหล่งอาหารป้อนโรงครัวเลี้ยงพระสงฆ์ นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ โคก หนอง พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับ นิสิต หน่วยงาน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และเพื่อจัดอบรมความรู้ให้กับ นิสิต ชุมชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจฝึกปฏิบัติ การทำหมักดินปลูกออร์แกนิค,การเพาะชำพันธ์ไม้ออร์แกนิค,การตอนกิ่ง,การทำปุ๋ยอัดเม็ดออร์แกนิคสามารถนำมาประยุกต์ในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมในการทำการเกษตรและอยู่อย่างพอเพียงและสามารถใช้องค์ความรู้ดำรงชีวิตอยู่ได้

   ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้“ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น” เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาการทำเกษตรวิถีใหม่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรวิถีใหม่จากเกษตรกรเครือข่ายที่มีประสบการณ์ตรง อันเป็นการดำเนินการตามหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพุทธอารยเกษตร เพื่อบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพุฒาจารย์เกี่ยว ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง