หลักสูตรพุทธอารยเกษตร2

   วันศุกร์ที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประชุมเสนอร่างพิจารณาหลักสูตรพุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้“ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น” เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาการทำเกษตรวิถีใหม่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรวิถีใหม่จากเกษตรกรเครือข่ายที่มีประสบการณ์ตรง อันเป็นการดำเนินการตามหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพุทธอารยเกษตร เพื่อบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพุฒาจารย์เกี่ยว ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 79 ครั้ง