จัดสอบวัดผลการศึกษา

   วันศุกร์ที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
โดยมีรายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา (๒) ชั้นปีที่ ๑,  มนุษย์กับสังคม (๓) ชั้นปีที่ ๑, งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (๒) ชั้นปีที่ ๒ , เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา (๓) ชั้นปีที่ ๒  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 58 ครั้ง