เยี่ยมบ้านพลังบวก

   9 ตุลาคม 2566 ป่วยกายไปหาหมอ ป่วยใจมาหาพระ  แต่หากป่วยทั้งกายและใจ พระ, หมอ  อาสาจะลงไปหา โครงการการพัฒนาระบบจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) โดย รพ.สต. ตำบลบัวใหญ่ และ มจร วิทยาเขตขอนแก่น โดย พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ,ดร. ผอ วิทยาลัยสงฆ์ ได้ร่วมกิจกรรม เยี่ยมบ้านพลังบวก


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 17 ครั้ง