พิธีเซ็นสัญญาจ้างฯ

   วันอังคาร ที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง และรับฟังนโยบายในการทำงานจากผู้บริหาร ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
   เพื่อให้ลูกจ้างดำเนินการเซ็นสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลูกจ้างได้รับฟังโอวาทและนโยบายในการทำงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกันและกันในการจัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้าง 
มีลูกจ้างในสังกัดที่มาดำเนินการต่อสัญญาจ้าง/เซ็นสัญญาจ้าง สังกัดวิทยาเขตขอนแก่น
ลูกจ้างสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๓๗ รูป/คน ประกอบด้วย
   - สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๒๐ รูป/คน
   - สำนักวิชาการ จำนวน ๑๐ รูป/คน
   - วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ๗ รูป/คน
   - ลูกจ้างสายวิชาการ จำนวน ๓๑ รูป/คน
   รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๘ รูป/คน ณ ห้องประชุมพิมลธรรม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง