กิจกรรมเยี่ยมบ้านพลังบวก

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) รพ.สต.โคกสี ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาลชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักบริบาลชุมชน และอสม.ชุมชน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านพรหมนิมิตร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   บทบาทการสร้างเครือข่ายสุขภาวะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งเป้ายกระดับสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ๓ ตำบล โครงการการพัฒนาระบบจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา พื้นที่ดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ความเมตตานุเคราะห์จาก พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ได้มอบนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุ โดยให้มุ่งเน้นการทำงานในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้การบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
   ภายใต้นโยบายการดำเนินงานดังกล่าว คณะทำงานได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมการยกระดับสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุ ผ่านการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารจาก มจร. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บัวใหญ่ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านขาม และผู้อำนวยการ รพ.สต.โคกสี ทั้งนี้ผลลัพธ์จากการประชุมระดมความคิดเห็นได้นำไปสู่การคิดค้นรูปแบบกิจกรรม ๕ รูปแบบ ครั้งนี้เป็น กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้านพลังบวก กิจกรรมการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างพระสงฆ์ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาลชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักบริบาลชุมชน และอสม.ชุมชน มีเป้าหมายเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด "ป่วยกายไปหาหมอ ป่วยใจมาหาพระ แต่หากป่วยทั้งกายและใจ พระ หมอ และอาสาจะลงไปหา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง