ร.ร.แก่นนครบริบาล

   วันเสาร์ที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๖ โรงเรียนแก่นนครบริบาล ขอใช้สถานที่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พร้อมด้วยบุคลากรในพิธีการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และพิธีรับเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
   - วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๖เป็นพิธีการซ้อม 
   - วันเสาร์ที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๖ เป็นพิธีจริง


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง