สมัครเรียน 2567

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครพระภิกษุ, สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (โควตารอบที่ ๑)
   ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการเปิดรับ พระภิกษุ-สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  โดยกำหนดรับสมัครรอบโควตารอบที่ ๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตามที่ทราบแล้วนั้น
   ดังนั้น เพื่อให้การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครพระภิกษุ, สามเณรและ บุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 182 ครั้ง