แนวทางการบริหารหลักสูตรในยุคดิจิตอล

   วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิด โครงการอุดหนุน/การพัฒนากิจกรรมบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง “แนวทางการบริหารหลักสูตรในยุคดิจิตอล” และ“เทคนิคการพัฒนาหัวข้อการให้คำปรึกษา และการเขียนวิทยานิพนธ์” และเมตตาบรรยาย เรื่อง “แนวทางการบริหารหลักสูตรในยุคดิจิตอล”และ“เทคนิคการพัฒนาหัวข้อการให้คำปรึกษา และการเขียนวิทยานิพนธ์”
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งนัยยะของการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา คือศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงทางด้านพระพุทธศาสนา จุดเด่นของการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดคือการเรียนรู้ทางด้าน  ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ซึ่งทั้งหมดนี้คือหัวใจหลักของการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ในการนำไปสู่การพัฒนาสังคมต่อไป การพัฒนาทักษะทางวิชาการของบุคลากรจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย กลุ่ม ๔ การพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา
   การจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทางวิชาการของคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ รูป/คน ณ อาคารอาคันตุกะ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง