การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมฯ

   วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพระสอนศีลธรรม ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบคละชั้นสำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้นิมนต์พระสอนศีลธรรม และเรียนเรียนเชิญศึกษานิเทศ ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบคละชั้น สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
   เพื่อสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบคละชั้น สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ศึกษาผลการใช้ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบคละชั้น สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และประเมินความพึงพอใจของพระสอนศีลธรรมที่มีต่อชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบคละ ชั้นในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
   การนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในการประชุม ณ อาคารอาคันตุกะ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 73 ครั้ง