ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม

   วันพุธที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชพัฒนวัชรบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร เครือข่าย เปิดโครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเมตตาบรรยาย “พระสอนศีลธรรมการงานบริการวิชาการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมสันติสุข” 
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาพสินธุ์ จำนวน ๑,๑๔๐ รูป มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกับคณะสงฆ์และสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่สถานศึกษา เพื่อปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติการเป็นพระสอนศีลธรรม จัดทำฐานข้อมูลประวัติพระสอนศีลธรรม จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่พระสอนศีลธรรม ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัย ให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้ทราบถึงบทบาทของพระสอนศีลธรรมและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาวิธีปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ได้รับเกียรติจาก ดร. มงคล  สามารถ การศึกษา มจร บรรยาย เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแบบคละชั้นเรียน”  
   ครั้งนี้เป็นการประชุมปฐมนิเทศ มีพระสอนศีลธรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น ๘๑๕ รูป  มีพระวิทยากรและผู้มีเกียรติ จำนวน ๑๕ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 65 ครั้ง